Back

ⓘ รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี                                     

ⓘ รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ทั้ง 11 อำเภอ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีจำแนกเป็นรายประเภท ดังนี้

 • แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ในลักษณะของพิธี งานประเพณี ความเป็นอยู่วิถีชีวิต เช่น หมู่บ้านชาวเขา สภาพชีวิตที่เป็นชนบท ศูนย์วัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง ไร่/สวน พืช ผัก ผลไม้และเหมืองแร่ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่หลงใหลในเสน่ห์ของเมืองลพบุรี ทั้งโบราณสถานมากมายที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ และรวมไปถึงลิงลพบุรีซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีในแต่ละปีนั้นมีจำนวนมาก จากสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ผู้มาเยือน ที่จังหวัดลพบุรีในปี 2550 ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 2.990.441 คน รายได้จากนักท่องเที่ยว รายได้จากนักท่องเที่ยวที่มีเยี่ยมเยียนจังหวัดลพบุรีในปี 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 2.966.73 ล้านบาท นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 5 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และเยอรมัน สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ และ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
 • แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีหรือศาสนา
 • แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
                                     

1. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 • สวนจำปีสิรินธร ชื่อพระราชทาน อำเภอท่าหลวง
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และ เป็นเขื่อนที่ได้รับการยอมรับว่า มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด
 • ทุ่งทานตะวัน มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย ส่วนมากอยู่ที่ อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม
                                     

2. ป่าสงวนแห่งชาติ

 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา มีพื้นที่ 248.987.50 ไร่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเพนียด มีพื้นที่ 17.477 ไร่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิงม่วงค่อมลำนารายณ์ มีพื้นที่ 447.081.25 ไร่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล มีพื้นที่ 396.562.50 ไร่
                                     

2.1. ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ป่าใหญ่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดลพบุรี อำเภอลำสนธิ
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
                                     

2.2. ป่าสงวนแห่งชาติ แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ

 • อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
 • อ่างเก็บน้ำพระงาม ภายใน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา อำเภอเมืองลพบุรี
 • อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม อำเภอพัฒนานิคม
 • อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อำเภอเมืองลพบุรี
                                     

2.3. ป่าสงวนแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทถ้ำ

 • วัดถ้ำตะโก หรือวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา อำเภอท่าวุ้ง
 • ถ้ำเอราวัณ ถ้ำเทวาพิทักษ์ อำเภอพัฒนานิคม
 • ถ้ำพรหมโลก อำเภอชัยบาดาล
 • ถ้ำวัดเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
 • เขาสนามแจง เขาวงกต ถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในลพบุรี อำเภอบ้านหมี่
 • วัดบันไดสามเสน อำเภอท่าวุ้ง
 • วัดถ้ำช้างเผือก อำเภอท่าวุ้ง
 • วัดถ้ำเขาปรางค์ อำเภอชัยบาดาล
 • วัดคีรีบัววนาราม ถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอลำสนธิ
 • เขาตำบล บนภูเขาเต็มไปด้วยถ้ำต่างๆ ประมารณ 34 ถ้ำ อำเภอชัยบาดาล
                                     

3. สถานที่ปฏิบัติธรรม

 • วัดถ้ำศรีสวัสดิ์ อำเภอพัฒนานิคม
 • วัดธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่
 • วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่
 • วัดเจริญธรรมถ้ำภูตอง อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดเขาวงกต อำเภอบ้านหมี่
 • วัดดงน้อย อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม
 • วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
 • วัดถนนใหญ่ ป่าเทพเนรมิต อำเภอเมืองลพบุรี
                                     

4. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 • วัดตองปุ อำเภอเมืองลพบุรี
 • เทวสถานปรางค์แขก เทวสถานที่เก่าแก่ที่สุด ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ หรือ วังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถนนสรศักดิ์ เป็นวังที่สร้างในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดชีป่าสิตาราม เจดีย์ทรงระฆังศิลปะสมัยอยุธยา อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดนครโกษา อำเภอเมืองลพบุรี
 • เขาวงพระจันทร์ ภูเขาที่สูงที่สุดในลพบุรี มีบันไดทางขึ้นถึง 3.790 ขั้น อำเภอโคกสำโรง
 • พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท อำเภอเมืองลพบุรี
 • หอไตรวัดท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี
 • อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ภาคกลาง เขต 7 อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศาลพระกาฬ อำเภอเมืองลพบุรี
 • พระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • วัดยางรากวัดสามัคคีประชาราม อำเภอโคกเจริญ
 • พระที่นั่งไกรสรสีหราช พระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 • บ้านหลวงรับราชทูตหรือ บ้านวิชาเยนทร์ อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดสันเปาโล หอดูดาวแห่งแรกของลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศาลหลักเมืองหรือศาลลูกศร อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี มี พระปรางค์ที่องค์ใหญ่ที่สุดในลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • พระที่นั่งไกรสรสีหราช พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 • เขาจีนแล อำเภอเมืองลพบุรี
 • พระปรางค์นางผมหอม อำเภอลำสนธิ
 • วัดพาณิชธรรมมิการาม วัดหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่
 • เขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง


                                     

4.1. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวในวัดพระอารามหลวง

 • วัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดกวิศรารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวิหาร อันดับที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม พระอารามหลวง ชั้นตรี อำเภอเมืองลพบุรี
                                     

4.2. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

 • พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่ ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ภายใน ค่ายวชิราลงกรณ์ป่าหวาย อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
 • พิพิธภัณฑ์วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ลิง อยู่บนอาคารชั้น 2 ของโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์สถานอากาศยานกองทัพบกไทย ภายใน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
 • พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ภายในวัดโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม
 • แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ อำเภอพัฒนานิคม
 • แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ ภายใน วัดพรหมทินใต้ อำเภอโคกสำโรง
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว วัดหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง
 • พิพิธภัณฑ์พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก อยู่ในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง
 • พิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน แห่งแรกในประเทศไทย ต้นยางใหญ่ที่สุดในลพบุรี อายุกว่า 400 ปี อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่
 • พิพิธภัณฑ์พระเครื่องวัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง
 • ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปา อำเภอท่าหลวง


                                     

5. สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป

 • จันทรารีสอร์ท อำเภอหนองม่วง
 • วัดเกริ่นกฐิน พระครูวิมลสมณวัตร เพี้ยน อคฺคธมฺโม อำเภอบ้านหมี่
 • ฟาร์มจระเข้ - สวนหิน มิดเวย์ อำเภอพัฒนานิคม
 • นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ รีสอร์ทกลางหุบเขา สวยที่สุดในลพบุรี อำเภอโคกสำโรง
 • เรือนไม้ไทยสปา อำเภอเมืองลพบุรี
 • สนามกอล์ฟ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายในในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 13
 • สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 • บ้านท่าดินดำ หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดลพบุรี อำเภอชัยบาดาล
                                     

5.1. สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 • ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสรรค์ อำเภอบ้านหมี่
 • บ้านท่ากระยาง แหล่งหล่อทองเหลือง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อำเภอเมืองลพบุรี
 • หมู่บ้านหินสองก้อน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 • หมู่บ้านดินสอพอง แหล่งผลิตดินสอพองที่ดีที่สุดของประเทศ อำเภอเมืองลพบุรี
                                     

5.2. สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 • ฟาร์มนกกระจอกเทศ อำเภอโคกเจริญ
 • โอเอซิสฟาร์ม อำเภอพัฒนานิคม
 • ฟาร์มเห็ดชุบศร เปิดดอกเห็ด ปลีก ส่ง ซอยชุบศร7 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 • ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์ แห่งใหญ่ที่สุดของลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม
 • ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง ลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม
 • สวนองุ่นเพ็ญธวัช สวนองุ่นแห่งแรกในเขตเทศบาล อำเภอเมืองลพบุรี
 • สวนเหรียญทอง มีชื่อเสียงด้านการฝากท้องกิ่งมะม่วง อำเภอเมืองลพบุรี
                                     

5.3. สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร

"ลพบุรี" ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองทหาร" เพราะมีหน่วยงานทหารตั้งเรียงรายในพื้นที่จำนวนมาก และหน่วยงานทหารบางแห่งก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา อาทิเช่น

 • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และในปัจจุบันยังเป็นแหล่งที่ตั้งของหน่วยทหารต่างๆ มีความสำคัญมากเป็นอันดับสองของประเทศ และในปัจจุบันแต่ละสถานที่จึงจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นในเขตทหาร อาทิเช่น

 • กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก
 • แหล่งท่องเที่ยวภายใน พิพิธภัณฑ์สถานอากาศยานกองทัพบกไทย ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
 • แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี
 • แหล่งท่องเที่ยวภายในโรงพยาบาลอานันมหิดล อำเภอเมืองลพบุรี
 • งานวันเด็กแห่งชาติ ที่ กองบิน 2 ลพบุรี
 • แหล่งท่องเที่ยวภายใน กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →