Back

ⓘ รถไฟฟ้าในประเทศไทย                                               

สถานีเพชรบุรี

                                               

สถานีพหลโยธิน

สถานีพหลโยธิน อาจหมายถึง สถานีพหลโยธิน 24 หรือ สถานีพหลโยธิน 59 ของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท สถานีรถไฟพหลโยธิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีพหลโยธิน รถไฟฟ้ามหานคร ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

                                     

ⓘ รถไฟฟ้าในประเทศไทย

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางในประเทศไทย เริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแรกที่มีระบบรถไฟฟ้า ตามมาด้วยนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ตามลำดับ

                                     

1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในเส้นทางหมอชิต - อ่อนนุชและสนามกีฬาแห่งชาติ - สะพานตากสิน โดยในปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 5 สาย ครอบคลุมระยะทาง 142.79 กิโลเมตร

โครงการรถรางรอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

กรุงเทพมหานครเตรียมผุดระบบขนส่งมวลชนรอง รถราง Tram รอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่า พร้อมเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีส้มในอนาคต

                                     

2. โครงการในต่างจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

แผนแม่บทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่กำหนดเส้นทางออกเป็น 3 สาย ระยะทางรวม 34.93 กิโลเมตร

เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก เป็น 1 ใน 3 เทศบาล ที่มีโครงการก่อสร้างรถราง โดยเสนอโครงการระบบรถราง

เทศบาลนครอุดรธานี

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.

                                     

2.1. โครงการในต่างจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น

รถไฟฟ้าในเทศบาลนครขอนแก่น เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ 5 เทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และ เทศบาลตำบลท่าพระ รูปแบบขนส่งที่เลือกใช้คือ ระบบรถไฟฟ้ารางเบา

ความคืบหน้า

 • ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด เจ้าของโครงการได้มีการประกวดราคาและให้ยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้าง และเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ในระหว่างการเตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการก่อสร้างโครงการ ต่อมาในวันที่ 23 มี.ค. 2561 ที่ประชุม สนข. มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โดยหลังจากนี้ สนข. จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คจร. และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ครม. ต่อไปตามลำดับ
 • 23 เมษายน พ.ศ. 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น โดยจะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และมีมติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงคมนาคมให้เทศบาลขอนแก่นดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยตนเอง โดยให้ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเท็ม จำกัด หรือ เคเคทีเอส เป็นผู้ดำเนินการรถไฟฟ้าสายแรกของขอนแก่น อย่างไรก็ตามเทศบาลฯ มีความยินดีที่จะให้เคเคทีเอสเข้าร่วมดำเนินการหาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีความต้องการที่จะก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางอื่น ๆ ให้ครบตามแผน
 • 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น โดยทาง รฟม. จะชะลอการดำเนินการ และให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการนี้ต่อไป
 • 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คจร. มีมติเห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.ได้ศึกษาไว้ และอนุญาตให้จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่นดังกล่าว เฉพาะในเส้นทางนำร่องสายสีแดง สำราญ-ท่าพระ โดยโครงการจะเป็นระบบ รถไฟฟ้ารางเบา LRT มีจำนวนสถานีทั้งหมด 16 สถานี เป็นโครงสร้างยกระดับ 6 สถานี และระดับดิน 10 สถานี ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร


                                     

2.2. โครงการในต่างจังหวัด เทศบาลนครนครราชสีมา

เทศบาลนครนครราชสีมา เป็น 1 ใน 3 เทศบาล ที่มีโครงการก่อสร้างรถราง โดยเสนอโครงการระบบรถราง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข. ได้ตั้งงบประมาณเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของขนส่งมวลชนในเมืองนครราชสีมา โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. เป็นผู้ศึกษาและออกแบบ รูปแบบขนส่งที่เลือกใช้คือ ระบบรถรางเบาระดับพื้น High Floor

                                     

2.3. โครงการในต่างจังหวัด เส้นทาง

สายสีเขียว ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จำนวน 20 สถานี ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร

รายชื่อสถานีรถไฟรางเบา มีจำนวน 20 สถานี ประกอบด้วย

 • สถานีเทศบาลนคร
 • สถานีบ้านนารีสวัสดิ์
 • สถานีตลาดเซฟวัน
 • สถานีแยกประปา
 • สถานีโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • สถานีแยกเต๊กฮะ
 • สถานีสวนภูมิรักษ์
 • สถานีคลังพลาซ่าใหม่ ฝั่งขากลับ
 • สถานีถนนชุมพล ฝั่งขากลับ
 • สถานีราชดำเนิน ฝั่งขาไป
 • สถานีราชภัฏ
 • สถานีราชมงคล
 • สถานีธนาคารยูโอบี ฝั่งขากลับ
 • สถานีชุมชนประสพสุข
 • สถานีตลาดใหม่แม่กิมเฮง
 • สถานีอู่เชิดชัย
 • สถานีหัวรถไฟ
 • สถานีโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส
 • สถานีตลาดมิตรภาพ
 • สถานีสำนักคุมประพฤติ

สายสีส้ม จำนวน 17 สถานี ระยะทาง 9.81 กิโลเมตร

สายสีม่วง จำนวน 9 สถานี ระยะทาง 7.14 กิโลเมตร

รวมระยะทาง 28.12 กิโลเมตร

ส่วนต่อขยาย มี 3 เส้นทาง ประกอบด้วย สีเขียว สีส้ม และสีม่วง รวม 20 สถานี ระยะทางรวม 21.97 กิโลเมตร

                                     

2.4. โครงการในต่างจังหวัด ความคืบหน้า

 • 20 ตุลาคม 2560 ได้มีการประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจัดทำเอกสารส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณา
 • 23 เมษายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา โดยจะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนข. และกระทรวงคมนาคมแล้ว จะเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คจร. พิจารณาต่อไป
 • 21 ธันวาคม 2561 สนข รวมกับหน่วยงานในจังหวัด รวมดำเนินการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจกับระบบขนส่งมวลชล และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คจร. ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา เป็นระบบรถไฟฟ้า Light Rail Transit LRT มี 3 เส้นทาง โดยจะเร่งให้ทันการเปิดใช้บริการในเส้นทางแรก สายสีเขียวในปี 2566 เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าความเร็วสูง ขณะนี้การดำเนินการอยู่ระหว่างขั้นตอนออกพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจ รฟม. ดำเนินโครงการในจังหวัดนครราชสีมา
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการได้จัดการประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศโครงการ งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


                                     

2.5. โครงการในต่างจังหวัด เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก เป็น 1 ใน 3 เทศบาล ที่มีโครงการก่อสร้างรถราง โดยเสนอโครงการระบบรถราง

                                     

2.6. โครงการในต่างจังหวัด เทศบาลนครอุดรธานี

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.

                                     

2.7. โครงการในต่างจังหวัด อำเภอหาดใหญ่

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน Market Sounding ใช้ระบบการลงทุนกับภาคเอกชน PPP เป็นระยะเวลา 30 ปี ประกอบด้วย 12 สถานี แนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีคลองหวะ ถึงสถานีรถตู้ ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร โดยเป็นโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรล
 • วันที่ 25 มกราคม 2564 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ของโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
                                     

2.8. โครงการในต่างจังหวัด จังหวัดภูเก็ต

รถไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้ต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเสนอโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาทำการศึกษารูปแบบการเปิดให้เอกชนร่วมทุน PPP ตามขั้นตอน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง โดยอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบโครงการเพื่อเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณา คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

                                     

2.9. โครงการในต่างจังหวัด ความคืบหน้า

 • เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. ได้แจ้งรับทราบรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นทางเลือกโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติมอีก 2 รูปแบบ คือ ระบบรถรางไฟฟ้าล้อยาง รถแทรมป์ และรถโดยสารด่วนพิเศษไฟฟ้า BRT โดยผลการศึกษาที่ รฟม. สรุปเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมก่อนหน้านี้จะเป็นรถแทรมป์ล้อเหล็ก โดยจะนำรายงานดังกล่าวนี้เสนอต่อกระทรวงคมนาคมต่อไปซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสังเกตในการเลือกระบบขนส่งมวลชนที่ลดต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งหากพิจารณาให้ปรับเป็นรถโดยสารด่วนพิเศษไฟฟ้า BRT รฟม.จะต้องทำการศึกษาปรับปรุงรายงาน PPP และจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ขึ้นมาใหม่

รายชื่อสถานี มีจำนวน 21 สถานี ดังนี้

 • สถานีถลาง ใต้ดิน
 • สถานีศักดิเดชน์
 • สถานีป่าหล่าย
 • สถานีหอนาฬิกา
 • สถานีเมืองเก่า
 • สถานีเมืองใหม่
 • สถานีทุ่งคา
 • สถานีห้องสมุดประชาชน
 • สถานีดาวรุ่ง
 • สถานีบ้านโคกโตนด
 • สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • สถานีบางเหนียว
 • สถานีอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร
 • สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก
 • สถานีโรงเรียนเมืองถลาง
 • สถานีสะพานหิน
 • สถานีเกาะแก้ว
 • สถานีวิชิต
 • สถานีห้าแยกฉลอง
 • สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ยกระดับ
 • สถานีขนส่ง


                                     

2.10. โครงการในต่างจังหวัด เมืองพัทยา

รถไฟฟ้าในเมืองพัทยา เป็นเป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองพัทยา เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาก ทำให้เมืองพัทยาต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเสนอโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรล ปัจจุบันโครงการนี้ อยู่ระหว่างพักการดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากได้รับการคัดค้านจากประชาชนเป็นส่วนใหญ่

 • สถานีพัทยาใต้
 • สถานีชัยพรวิถี
 • สถานีแหลมบาลีไฮ
 • สถานีศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • รายชื่อสถานีรถไฟฟ้า
 • สถานีพัทยาเหนือ
 • สถานีสุขุมวิท-พัทยา 33
 • สถานีขนส่งพัทยา
 • สถานีโพธิสาร
 • สถานีขนส่งพัทยาใหม่
 • สถานีพัทยากลาง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการรถไฟรางเบา หรือแทรม จะเป็นรถไฟที่วิ่งบนพื้นราบ หรือวิ่งบนถนนเส้นเดิมที่มีอยู่ และไม่ใช่รถไฟลอยฟ้าที่ชาวพัทยา​ คัดค้าน เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อทัศนียภาพ โดยจะเป็นการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อตัวเมืองกับโครงการรถไฟความเร็วสูง และยังพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ได้เป็นอย่างดี

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →