Back

ⓘ ภูมิศาสตร์ลาว                                               

วัดหนองสีคูนเมือง

วัดหนองสีคูนเมือง เป็นวัดในแขวงหลวงพระบาง หลวงพระบาง ประเทศลาว เดิมวัดนี้ชื่อว่า วัดสีคูนเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2272 ในรัชสมัยของพระเจ้าองค์นก ชื่อของวัดนั้น คำว่า "หนอง" นั้นมาจากลักษณะบริเวณวัดในอดีตซึ่งเคยมีหนองน้ำอยู่แต่ปัจจุบันได้ถมไปแล้ว เสนาสนะในวัด คือ สิมหลังปัจจุบันหันหน้าเข้าสู่ถนนขุนชวา ตามประวัติเล่าว่า สิมเดิมเกิดอัคคีภัยและได้สร้างสิมใหม่ สิมใหม่ซึ่งชาวบ้านศรัทธาบูรณะขึ้นในปี พ.ศ. 2507 มีศิลปะผสมผสานระหว่างสิมแบบหลวงพระบางและแบบเวียงจันทน์ ทำให้สิมมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาก และมีพระธาตุทรงปราสาท ที่ตั้งอยู่ข้างนอกกำแพงวัดน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา วัดมีพระพุทธรูปที ...

ภูมิศาสตร์ลาว
                                     

ⓘ ภูมิศาสตร์ลาว

ลาว เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและทางตะวันตกของเวียดนาม มีพื้นที่ 236.800 ตารางกิโลเมตร ในใจกลางของแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้อมรอบด้วยพม่า จีน ไทย เวียดนามและกัมพูชา โดยตำแหน่งที่ตั้งทำให้มีฐานะเป็นรัฐกันชนระหว่างเพื่อนบ้านที่มีอำนาจมากกว่า เป็นทางผ่านของการค้า การสื่อสาร การอพยพและความขัดแย้งในระดับนานาชาติ ส่งผลต่อสถานะทางเชื้อชาติและการแพร่กระจายของกลุ่มชนต่างๆภายในประเทศ

                                     

1.1. ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งและอาณาเขต

ประเทศลาวเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างละติจูดที่ 14 - 23 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 100 - 108 องศาตะวันออก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 236.800 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 230.800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน้ำ 6.000 ตารางกิโลเมตร โดยลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่องด้วยตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5.083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

 • ทิศใต้ ติดกับประเทศไทย 1.754 กิโลเมตร และประเทศกัมพูชา 541 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทย 1.754 กิโลเมตร และประเทศพม่า 235 กิโลเมตร
 • ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน 423 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม 2.130 กิโลเมตร

ความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1.700 กว่ากิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 500 กิโลเมตร และที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร

                                     

1.2. ภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของลาวอาจแบ่งได้เป็น 3 เขต คือ

 • เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1.500 เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ
 • เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1.000 เมตร ปรากฏตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน แขวงเชียงขวาง, ที่ราบสูงนากาย แขวงคำม่วน และที่ราบสูงบริเวณ ภาคใต้
 • เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำต่าง ๆ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศ แนวที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของแม่น้ำงึม เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ ผ่านที่ราบลุ่มสุวรรณเขต ซึ่งอยู่ตอนใต้เซบั้งไฟและเซบั้งเหียง และที่ราบจำปาศักดิ์ทางภาคใต้ของลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้ เมื่อนำเอาพื้นที่ของเขตภูเขาสูงและเขตที่ราบสูงมารวมกันแล้ว จะมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่ประเทศลาวทั้งหมด โดยจุดที่สูงที่สุดของประเทศลาวอยู่ที่ภูเบี้ย ในแขวงเชียงขวาง วัดความสูงได้ 2.817 เมตร 9.242 ฟุต

ประเทศลาวมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย โดยแม่น้ำซึ่งเป็นสายหัวใจหลักของประเทศ คือ แม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่านประเทศลาวเป็นระยะทาง 1.835 กิโลเมตร แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสำคัญทั้งในด้านเกษตรกรรม การประมง การผลิตพลังงานไฟฟ้า การคมนาคมจากลาวเหนือไปจนถึงลาวใต้ และการใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศลาวกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ แม่น้ำสายสำคัญของลาวแห่งอื่น ๆ ยังได้แก่

 • แม่น้ำงึม เชียงขวาง-เวียงจันทน์ ยาว 353 กิโลเมตร
 • แม่น้ำคาน หัวพัน-หลวงพระบาง ยาว 90 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซโดน สาละวัน-จำปาศักดิ์ ยาว 192 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซกอง สาละวัน-เซกอง-อัตตะปือ ยาว 320 กิโลเมตร
 • แม่น้ำกะดิ่ง บอลิคำไซ ยาว 103 กิโลเมตร
 • แม่น้ำทา หลวงน้ำทา-บ่อแก้ว ยาว 523กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซบั้งไฟ คำม่วน-สุวรรณเขต ยาว 239 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซละนอง สุวรรณเขต ยาว 115 กิโลเมตร
 • แม่น้ำอู พงสาลี-หลวงพระบาง ยาว 448 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซบั้งเหียง สุวรรณเขต ยาว 338 กิโลเมตร
 • แม่น้ำแบ่ง อุดมไซ ยาว 215 กิโลเมตร
                                     

1.3. ภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิอากาศ

ประเทศลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ สำหรับเขตภูเขาภาคเหนือและเขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว อุณหภูมิสะสมเฉลี่ยประจำปี 15-30 องศาเซลเซียส และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนมีประมาณ 10 องศาเซลเซียส จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดต่อปีประมาณ 2.300-2.400 ชั่วโมง ประมาณ 6.3-6.5 ชั่วโมงต่อวัน ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีประมาณร้อยละ 70-85 ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มีร้อยละ 75 - 90 ส่วนในฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน ปริมาณน้ำฝนมีเพียงร้อยละ 10-25 และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีของแต่ละเขตก็แตกต่างกันอย่างมากมาย เช่น เขตเทือกเขาบริเวณทางใต้ได้รับน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 300 เซนติเมตร ขณะที่บริเวณแขวงเชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยบุรี ได้รับเพียงแค่ 100-150 เซนติเมตร ส่วนแขวงเวียงจันทน์และแขวงสุวรรณเขตในช่วง 150-200 เซนติเมตร เช่นเดียวกับแขวงพงสาลี แขวงหลวงน้ำทา และแขวงบ่อแก้ว

                                     

2. ทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคมในลาวเริ่มพัฒนาในสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ทำให้การคมนาคม การเข้าถึงสินค้าสะดวกขึ้น และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายตัวการสำรวจการค้าของป่าไม้ ความต้องการสัตว์ป่าและของป่าที่ไม่ใช้ไม้จากต่างประเทศ มีแผนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งมวลส่งผลต่อการเพิ่มการทำลายป่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและจำกัดการทำลายพื้นที่ป่าเพื่อการเพาะปลูก

                                     

3. เส้นทางการคมนาคม

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและขาดการพัฒนา การขนส่งในลาวจึงมีข้อจำกัดมาก ในอดีตการติดต่อระหว่างเมืองหลวงกับพื้นที่อื่น ระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างชนเผ่าจึงมีจำกัด แม่น้ำโขงและแม่น้ำอูเป็นเส้นทางธรรมชาติที่เหมาะสมทางเรือ หมู่บ้านของชาวลาวที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำสายเล็กจะใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคม

                                               

สุลิวง ดาลาวง

สุลิวง ดาลาวง เป็นนักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ชาวลาว เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน เขาศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมอนทรีออลในประเทศแคนาดา ซึ่งจบการศึกษาใน ค.ศ. 1974.

                                               

ประชาชน (หนังสือพิมพ์)

ปะซาซน เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่เผยแพร่ในประเทศลาว ก่อตั้งในวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1950 โดยเป็นระบบทางการของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ตามหลักการของลัทธิมากซ์–เลนินและเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ได้รับอนุญาตในประเทศ

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →